पोलीस पाटील पदभरती भाग - २ : आदर्श उत्तर तालिका ( परीक्षा दिनांक २५/११/२०१८)

 

पोलीस पाटील पदभरती भाग-२
१. उपविभाग धुळे मुलाखती व कागदपत्र तपासणी साठी पात्र उमेदवारांची यादी   धुळे : मुलाखतीचे गुण
        साक्री : मुलाखतीचे गुण
         
२. उपविभाग शिरपूर मुलाखती व कागदपत्र तपासणी साठी पात्र उमेदवारांची यादी एकही अर्ज प्राप्त न झालेल्या व पात्र उमेदवार उपलब्ध न झालेल्या गावांची यादी

शिरपूर : मुलाखतीचे गुण

 

        शिंदखेडा : मुलाखतीचे गुण

भागापुर गावाचे : जाहीर प्रकटन

मुलाखती व कागदपत्र तपासणी करिता जाहीर प्रकटन

 

 

 

Policy | Disclaimer