अ.क्र. उपविभाग लेखी परीक्षेचे गुण मुलाखतीचे गुण (धुळे तालुका) मुलाखतीचे गुण (साक्री तालुका)
१. धुळे लेखी परीक्षेचे गुण
     
     
     
     
     
     
     
     
     
       
         
अ.क्र. उपविभाग लेखी परीक्षेचे गुण
मुलाखतीचे गुण (शिरपूर तालुका)
मुलाखतीचे गुण (शिंदखेडा तालुका)
२. शिरपूर लेखी परीक्षेचे गुण

 

निकालासंबंधी सूचना

लेखी परीक्षेची उत्तरतालिका

धुळे : कागदपत्र तपासणी व मुलाखतीसाठी प्राथमिकरीत्या पात्र उमेदवारांची यादी (बैठक क्र. निहाय)

शिरपूर : कागदपत्र तपासणी व मुलाखतीसाठी प्राथमिकरीत्या पात्र उमेदवारांची यादी (बैठक क्र. निहाय)

मुलाखतीबाबत जाहीर सूचना

पोलीस पाटील भरती नमुना (लहान कुटुंबांचे प्रतिज्ञापन, प्रतिज्ञापत्र, रहिवास प्रमाणपत्र)

धुळे : एकही अर्ज प्राप्त न झालेल्या व निरंक (पात्र उमेदवार उपलब्ध न झालेल्या गावांची यादी) गावांची यादी

शिरपूर : एकही अर्ज प्राप्त न झालेल्या व निरंक (पात्र उमेदवार उपलब्ध न झालेल्या गावांची यादी) गावांची यादी